Objednať !!!
WiFi chatovanie počas
cesty zdarma
Nové auto
0950 57 87 17 volať v čase
od 8:00 do 19:00
Nonstop info@slovensko-holandsko.sk
Profesionálne bezpečne a spoľahlivo

PREPRAVNÝ PORIADOK

Přepravný řád dopravy - SD TRANS, sro

Dopravca SD TRANS, sro nabízí osobní přepravu mezi Holandskem a Slovenskou republikou. Nabízíme také skupinovou přepravu osob podle Vašich požadavků v rámci celého EU. Samozřejmostí je profesionálnost a přívětivý přístup k zákazníkům, péče o bezpečnost přepravy cestujících a zajištění maximální možné pohody cestování. Práva a povinnosti dopravce, jakož i práva a povinnosti cestujících jsou uvedeny v prepravním řádu společnosti, která automaticky při uzavření smlouvy o přepravě stává součástí této smlouvy podle zákona č. 56/2012 Z. z. Podle prepravního řádu mají cestující právo na přepravu max. 1ks cestovní láhve do 30 kg a jednu kus příruční zavazadla v ceně přepravy. Přeprava více kusů zavazadel musí být konzultována a může být spoplatnená. Přepravný řád byl vypracován v souladu se zákonem č. 56/2012 Z. z. o cestné dopravě, zákon č. 8/2009 Z. z. o cestné premávke, zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník

 

Článek I.


Úvodné ustanovenia


 

1. Tento prepravný řád upravuje prepravné podmienky dopravcu potrebné na uzavretie

2. Prepravný poriadok nadobúda platnosť dňom jeho zveřejnenia na webovej stránke

3. Zverejnený prepravný poriadok je súčasťou návrhu dopravce na uzavření přepravní smlouvy a po jeho uzavření je jeho obsahem součástí smluvních práv a povinností účastníků.

 

Článek II.


Vozidlo taxislužby

 

Vozidlom taxislužby může být pouze vozidlo, které:

1. Je uvedeno v koncesii a má v koncesii přidělenou evidenci čísla vozidla. Taxi na místě viditeľnom pro cestujícího.

2. Je vybavena pevným nebo odnímatelným střešním světlem žltej barvy s nápisem

3. Má pevně zabudovaný funkční daňový údaj splňující požadavky na určená měřidla, které se nevztahují na vozidlové taxy používané pro přepravu skupiny cestujících, kteří platili před začátkem přepravy nebo na obvyklých místech na pravidelné

4. Je na předních ľavých a pravých dveřích označeno obchodním jménem provozovatele taxislužby a telefonním číslem dispečingu objednatelské služby, pokud ji provozovatel zřídil Taxi, jiným telefonním číslem vodiče nebo přepravce.

5. Je poistené za vznik odpovědnosti za škodu způsobenému cestujícímu

6. Umožňuje přepravu nejméně 50 kg cestovní zavazadla při plném obsazení v rámci celkové hmotnosti vozidla nebo má zavazadlový prostor nebo ložný prostor s objemem

 

Článek III

Povinnosti dopravcu

 

Dopravca je povinný zejména:

1. Prevádzková osobná cestná doprava v taxislužbě podle prepravního řádu.

2. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie aktuálneho znenia prepravného poriadku na

3. Přepravování cestujících podle tarifu taxislužby uvedenej v čl. XII a po provedení přepravy vykázat cestujícímu potvrzenou přepravu a zaplacení cestovního ve vozidle taxislužby.

4. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich ao prepravu ich

5. Označit každé provozované vozidlo svým obchodním jménem a tel. číslo na vodiča taxislužby nebo dispečingu.

6. Byť poistenie pre prípad zodpovednosti za škodu způsobenou provozováním osobní silniční dopravy v taxislužbě, cestujícím a třetími osobami.

 

Článek IV

Výkon činnosti taxislužby

 

1. Dopravce má přepravní povinnost v rozsahu přepravního řádu.

2. Dopravce nabízí přepravu cestujících prostřednictvím rezervační služby, přičemž vodič vozidla zabezpečuje jeho řádné a včasné vybavení a je povinen přepravu cestujícího podle pokynů dispečingu z předem dohodnutého místa. Cieľové místo přepravy je určeno přepravovaným cestujícím, pokud nebylo předem dohodnuto jinak.

3. Vodič vozidla taxislužba je taktéž povinný přepravovat cestujícího, který projevuje zájem o přepravu na místě taxislužby nebo kdekoli na cestě při jízdě vozidel taxislužby bez cestujícího mimo zastávok pravidelné dopravy.

4. Přeprava se uskutečňuje v souladu s právními předpisy po nejkratší trase s přihlédnutím k dopravní situaci. Převoz se může uskutečnit pouze s takovým souhlasem nebo na návrh cestujícího. Po uzavření smlouvy o přepravě dalšího cestujícího smí pouze na základě souhlasu nebo na návrh cestujícího, s nímž byla uzavřena smlouva o přepravě buď písemně, nebo ústně od místního vyúčtování taxislužby také na místě vstupu do taxislužby,

5. Prepravná povinnosť vodiča taxislužby je podle pořadí a je ovlivněna čekaním v přechodech a cestných zápachech.

B) nástupní místo přepravovaného osob, c) telefonický kontakt objednatele nebo případně kontakt s přepravovaným osobou

7. Počas manipulace s ručními zavazadly, novinami, mapami nebo jinými předměty, které by mohly omezit výhled řidiče vozu taxislužby, manipulovat s vozidlem.

8. V prostoru pro cestujících lze přepravovat také příruční zavazadla cestujícího.

9. Objednávateľ musí při přepravě přepravy oznámit taxi - přepravu a přepravu nadrozměrné cestovní zavazadla, jako jsou zejména tyče, kočárky, kočky, klece, balíky, lyže, sane a jiné věci, které by mohly být při dopravní nehodě nebo prudkom pohybe osobního auta pro vodiča nebo pro cestujícího nebezpečné, mohou být přepravovány pouze v prostoru pro

Vozidla taxi se musí nacházet na místech určených k přepravě osob pouze do přípustné užitečné hmotnosti vozidla, přičemž počet přepravovaných osob nesmí být vyšší než počet míst včetně vodiča uvedené v osvedčení o evidenci vozidla.

12. Na předním sedadle, které umožňují přepravu předpisů o bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, je každá přepravená osoba ve vozidle taxislužby během přepravy povinna používat bezpečnostní pás, který je vybavený jiným vozidlem nebo odpovídá za škody, které vzniknou dopravci .

(G) podpis vodiča taxislužby, který provedl přepravu. (C) the taxable person who performed the transport.

14. Při vyhotovení taxislužby je povinný mít ve vozidle taxislužby tyto doklady:

a) osvědčení o technické zkušebně vozidla, osvědčení o STK a EK,

b) kópiu koncesnej listiny

c) preukaz vodiča taxislužby na viditelnom mieste vo vozidle,

d) preukaz totožnosti vodiča

 

Článek V

Smlouva o přepravě osob

 

1. Smluvní vztah mezi dopravcem a cestujícím vzniká na základě uzavřené smlouvy o přepravě osob podle § 760 až 764 Občanského zákoníku (dále jen "přepravní smlouva").

2. Dopravce může uzavřít smlouvu o přepravě osob s cestujícím:

a) prostřednictvím vodiča taxislužby na místě taxislužby nebo kdekoli na území určeném v koncesii, kde se během jízdy bez cestujícího nachází s vozidlem taxisluby

b) ve svém sídle

c) prostřednictvím dispečingu, přičemž přepravní smlouva se uzavírá ústně na základě řízení cestujícího, které bezpochyby prokáže, že chce uzavřít přepravní smlouvu, popřípadě závaznou objednávku doručenou do sídla společnosti

3. Před uskutečněním přepravy a uzavření přepravní smlouvy má cestující právo obeznámit se s platným cenníkem taxislužby a prepravním řádem

4. O vykonávané přepravě je povinen vydat cestujícímu potvrzenou daň, která obsahuje zejména údaje podle čl. IV ods. 13 prepravného poriadku.

5. Uzavretím prepravnej zmluvy vznikne dopravcovi povinnost řádně a včas přepravit cestujícího do místa určení podle smluvních podmínek a podmínek přepravy

6. Odmietne uzavretie prepravnej zmluvy a vykonanie prepravy môže vodič vozidla taxislužby podle podmínek čl. VIII prepravného poriadku.

7. Cestujícím (nebo objednatelem) je povinen zaplatit cestovní poplatek podle tarifního taxislužby podle ustanovení přepravní smlouvy.

8. Odmietnutí placení cestovného je vymahatelné soudní cestou.

 

Článek VI

Odstúpenie od smlouvy o přepravě

 

1. Dopravce může od uzavřené přepravní smlouvy zrušit, pokud není splněn podmínky přepravní smlouvy nebo ustanovení přepravního řádu.

2. V případě, že se cestující během přepravy obrátí na řidiče ve vozidle, je spotřebitelem vozidlo, kde spotřebuje spotřebu a spotřebuje nápoje nebo krmivo nebo přepravuje v předním sedadle manipulaci s příručním zavazadlem, novinou, mapou nebo jinou věcí, omezit výhled vodiča nebo ohrozit vedení vozu taxi nebo jinak ohrozuje jeho bezpečnost, znečišťuje vozidlo interiéru, bezdůvodně změní trasu a cíl přepravy nebo jinak vyvolává obavy o bezpečí vodiče, případně o vozidlo taxislužby

3. Cestujúci môžu z uzavretej prepravnej zmluvy odňať, pokud dopravce nebo vodič vozidel porušil smluvní podmínky nebo podmínky přepravního řádu. Cestující může od uzavřené přepravní smlouvy zrušit i bez udania důvodu, podle čl.

 

Článek VII

Odmietnutí prepravy

 

Vodič vozidla taxislužby připravené k přepravě může odmítnout vykonat přepravu ak:

a) dopravu, cílové místo, trasu přepravy nebo jiné okolnosti, které vyvolávají u vodiča obavy o jeho zdraví, o bezpečnosti přepravy nebo o vozidle taxislužby,

b) neumožňuje technický stav a průchodnost nebo bezpečnost a plynulost dopravního provozu na trase převozu, zejména v důsledku povětrnostních vlivů, poškození pozemní komunikace nebo dopravní nehody,

c) je cestujícím zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiného návykového látky, hrozí znečištění nebo poškození vozidla taxislužby nebo obtěžování vodiča během přepravy,

d) na neumožnění správania sa cestujícího, zejména pokud je agresivní nebo je zbrojený nebo jiný vzbudzuje u řidiče obavy o jeho zdraví, o bezpečnosti přepravě nebo o vozidle

e) cestujúci má batožinu, která vzhledem ke svému počtu, velikosti, hmotnosti nebo tvaru není možné přepravit nebo která by mohla poškodit nebo znečistit vozidlo taxislužby,

f) cestující chce přepravovat zvířata, která vzhledem k jejich velikosti, počtu nebo správě není možné přepravovat v prostoru pro cestující ani v zavazadlovém prostoru.

 

Článek VIII

Nakladanie s nalezenými věcmi

 

1. Vodič taxislužby je povinný, pokud je nalezen stratený vec cestujícího ve vozidle taxislužby vydávat jeho majiteli. Pokud je vlastník nalezen nebo není přihlášen, je daňový úředník povinen odvézt věc na daňové odbavování.

2. Pokud se přihlásí ten, kdo stratil nebo zablokoval daňové zprostředkování, a nejsou pochybnosti o hodnovernosti jeho tvrzení, vec se mu vydá.

3. Nálezca má právo na náhradu nevyhnutných výdajů.

 

Článek IX

Zodpovednosť

 

1. Za porušování povinnosti přepravy cestujících podle pravidel přepravy řádně a včas odpovídá dopravci podle § 763 odst. 2 Občianského zákonníka.

2. V případě, že nedošlo k odvodnění nebo neuskutečnění přepravy dopravcem nebo vodičem, je dopravce povinen nahradit škodu vzniklou cestujícímu tím, že přeprava nebyla provedena včas, následovně:

a) náhrada škody za omeškání bude řešena poměrnou slevou na placenou cestovní,

b) náhrada škody za neuskutočnění přepravy bude řešena pojistnou cestou podle

3. Svoji odpovědnost se dopravce zbaví a prokáže, že škoda nemohla zabránit ani při vynaložení veškerých úsilí, které mohou být požadovány.

 

Článek X

Reklamácie, sťažnosti, škoda

 

1. Cestujúci, alebo ten, kto je oprávnený z přepravy nebo v souvislosti s přepravou podat reklamace, musí ji uplatnit u dopravce písemně, a to bez zbytočného odkladu, nejpozději do 30 dnů od provedení přepravy. V reklamácii musí oprávněný vymezit své požadavky a stručně je zdůvodnit. Dále musí být připojeny doklady potvrzující oprávněnost jeho nároku.

2. Pokud reklamace nevyžaduje veškeré informace, dopravce neprodleně požádá žadatele o její doplnění v stanoveném termínu. Pokud je reklamace nedostupná a nedosažena v stanoveném termínu nejdéle 8 dnů, považuje se za nepodanú.

3. Ak cestující nebo ten, který je oprávněn přepravit nebo přepravit, musí podat písemně, a to bez dlouhého odkladu, a to nejpozději do 7 kalendářních dnů od skutečnosti, k níž se vztahuje.

4. Pokud cestujícímu vznikne během převozu škoda na zdraví nebo na lístky přepravované společně s nimi nebo na věci, které měl sám za sebe, odpovídá za dopravce podle ustanovení zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník o odpovědnosti za škodu způsobenú provozem dopravních prostředků (§ 427 až 431).

5. Pokud jde o právo na náhradu škody na zdraví nebo na přepážkách přepravovaných společně s cestujícími nebo věcmi, které měly mal pri sebe; toto právo se může uplatnit cestou soudnictví.

6. Pokiaľ oprávněný uplatňuje škodu způsobenou na zdraví a věc nebo škodu způsobenou odcizením nebo stratou věci postupuje podle § 106 Občianskeho

7. Právo na náhradu škody na zavazadlech cestujících přepravovaných společně s nimi nebo ve věcech, které měly cestující k sobě, je cestující povinen písemně uplatnit nejprve u dopravce nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy došlo k škode.

8. Sťažnosti a výhrady k plnění závazků z prepravního řádu a jejich vybavení dopravcem podle tohoto článku, zkoumá Slovenská obchodní inspekce.

 

Článek XI

Mimoriadna událost

 

1. Za mimoriadnu udalosť (ďalej len "MU") pri výkone osobní dopravy - c) úraz nebo náhle onemocnění cestujícího nebo jiného člověka.

2. U MU je vodič vozidla taxislužby povinný predovšetkým:

b) provádět potřebná opatření na záchranu cestujících a majetku ohrozeného MU,

c) poskytovat podle své schopnosti a možností zraněné osoby potřebnou první pomoc a bezodkladně privolať odbornou zdravotnícku pomoc,

d) učinila vhodná opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti silničního provozu a umožnila jej

3. V případě, že došlo k úrazu osoby nebo k jeho usmrtení, poškození cesty nebo obecně prospěšného zařízení, nebo pokud došlo k hmotné škodě vyšší než desetnásobku minimální měsíční mzdy zaměstnanců, je vodič vozidla taxislužby povinný:

a) oznámit bezodkladně MU police orgánu,

b) odmítnout řízení, které by mohlo být postihováno vyšetřením MU, c) zotrvat na místě až do příchodu policajního orgánu, nebo na toto místo se okamžitě vrátí po poskytnutí nebo odvolání pomoci nebo po oznámení MU. d) informovat o této skutečnosti dopravce.

 

Článek XII

Tarifu

 

Základní tarifa cestovního je 110.- € / osoba, pokud není s dopravcem jinak dohodnuto jinak

 

Článek XIII

Přeprava zavazadel

 

1. Každý cestující s nárokem na místo má nárok na přepravu zavazadel. Velikost a hmotnost zavazadel, které dopravce přijme bezplatně k přepravě, je určen pro cestu a kapacitu vozidla. Všeobecně má cestující nárok na přepravu příruční zavazadla a 1 ks cestovní losů o celkové hmotnosti nejvýše 30 kg, není-li zvlášť dohodnuto jinak.

a) Příručná lůžka - zavazadla přepravovaná společně s cestujícím v prostoru pro cestující vozidla. Jako příruční batožina se používají tyto přepravní řády: - malá kabelka, případně taška na dokumenty, kabát kamera, videokamera, přenosný počítač, tablet, smartphone nebo mobilní telefon.

b) Cestovná batožina - zavazadla přepravovaná odděleně od cestujícího nebo mimo prostor pro cestující, v prostoru určeném pro tento účel dopravci. Cestovná batožina má být vhodným způsobem uzamykatelná. (např. v zavazadlovém prostoru se zipovým uzávěrem, který má zabalený zámek), v případě neoprávněného otevření zavazadlového prostoru, který nebyl uzamčen, nebude možné takovou výpověď uznat. osobní předměty (například šperky, předměty z drahých kovů, fotoaparáty, videokamery, peníze, doklady, smartfóny, tablety, léky, krehké předměty apod. jsou převáženy jako příruční zavazadla v prostoru pro cestující. batožine. Zajištění a bezpečnější manipulaci s zavazadly a minimalizaci rizika případného poškození je nezbytné, aby losy zajistily prostornost, lehkost a současně dostatečnou pevnost a nepremokavost. Zároveň se doporučuje, aby cestující zajistil vhodným způsobem zavazadla před poškozením. (např. obalením ochrannou fóliou)

2. Batožina vyloučená z přepravy. Batožina nebo věci, které by mohly ohrozit bezpečnost přepravy, osob nebo majetku a další zavazadla a věci, které by mohly být během přepravy poškozené, nebo jejich obal je nevyhovující. Subjekty, jejichž přeprava je zakázána: stlačené plyny, žeraviny, výbušniny, náboje, potřeby pro ohňostroju, které jsou snadno zápalné, horáky hladké a pevné, oxidační látky, radioaktivní materiál, jedy, naroky a pod. Dopravce se může v přítomnosti cestujícího přesvědčit o stavu a obsahu zavazadel. Pokud je cestující přítomen, je dopravce oprávněn za přítomnosti alespoň jednoho svědka, který není zaměstnancem dopravce, otevřít zavazadlo. Pokud je poklada tohoto zavazadla za nebezpečná, nebo obsahuje předměty vyloučené z přepravy, nebo je jejich přeprava vyžadována zvláštním režimem, je oprávněný náklad převezen odmítnut.

 

Článek XIV.


Záverečné ustanovenie


 

Přepravný řád byl zpracován v souladu se zákonem č. 56/2012 Zz O cestné doprave, Zákonom č. 8/2009 Zz O cestnej premávke, Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianského Zákonníka. Účinnost se zakládá na zveřejnění a zpřístupnění na webovém sídle.